Telesforówka i nasz smok Telesfor :)
Telesforówka Telesforówka

Smok

Telesforówka smok 1 Telesforówka smok 2 Telesforówka smok 3 Telesforówka smok 4 Telesforówka smok 5 Linia kończąca Ramka